Kết quả kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước tại HCM tháng 06 năm 2017

Kết quả kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước tại HCM tháng 06 năm 2017

Kết quả kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước tại HCM tháng 06 năm 2017,  nguần nước luân luân biến động vì vậy việc kiểm tra nguần nước là đặc biệt quan trong để xác định nguần nước khu vực nào chưa đạt các chỉ tiêu lý hóa.

Kết quả kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước tại HCM tháng 06 năm 2017

Xem thêm:

Kết quả kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước tại HCM tháng 6 năm 2017

Kết quả kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước tại HCM tháng 4 năm 2017

Kết quả kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước tại HCM tháng 3 năm 2017

Kết quả kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước tại HCM tháng 2 năm 2017

Kết quả kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước tại HCM tháng 1 năm 2017

Kết quả kiểm tra ngoại kiểm chất lượng nước tại HCM tháng 12 năm 2016

Biên tập bởi Ngọc Phùng